Skip to main content
 1. Algemene voorwaarden Loppa Seafishing 2020/2021
  1. Boekingen worden bij LoppaSeafishing.com per mail, telefonisch of per post aangenomen. Daarbij dienen de benodigde gegevens over de contactpersoon en alle medereizigers alsmede de gewenste data doorgegeven te worden.
  2. Gepubliceerde prijzen van LoppaSeafishing.com zijn gebaseerd op de volledige kosten zoals deze bekend waren ten tijde van het drukken van de brochures / prijslijsten. Indien wijzigingen optreden in (vervoerskosten), wisselkoersen, verschuldigde heffingen en overige gerelateerde kosten, die in directe relatie staan tot de boeking, behoudt LoppaSeafishing.com zich het recht voor om de reissom aan te passen.
  3. com streeft er naar uw boeking zo snel mogelijk te bevestigen. In bepaalde gevallen dienen specifieke onderdelen van een reis apart aangevraagd te worden. In deze gevallen zult u de definitieve bevestiging enkele dagen later ontvangen.
  4. Alle bevestigingen van LoppaSeafishing.com worden uitgebracht onder voorbehoud van druk- en zetfouten en of vergissingen. De mededelingen op de website van Loppa SF zijn louter van informatieve aard. Hiervoor aanvaardt LoppaSeafishing.com geen aansprakelijkheid. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd indien onderdelen van uw boeking wijzigen.
  5. De persoon die bij LoppaSeafishing.com de reservering plaatst is eigenstandig aansprakelijk voor de overige reisgenoten die door hem / haar worden aangemeld. Indien een persoon die een reservering wenst te maken minderjarig is, dient een verzorgend ouder / voogd het boekingsformulier mede te onderteken. Tevens dienen specifieke persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn (zoals leeftijd of handicap) op het verloop van de reis bij de boeking direct vermeld te worden.
  6. Boekingen zijn definitief indien de aanbetaling van de reissom is ontvangen. Tegelijk met de aanbetaling dienen eventuele kosten voor verzekeringen voldaan te worden.
  7. De restantbetaling dient 7 weken voor de aanvangsdatum van de reis in bezit te zijn van Loppaseafishing. Indien een boeking tot stand komt binnen de termijn van 7 weken voor aanvang van de reis dient de gehele reissom, inclusief eventuele kosten voor verzekeringen, per omgaande na verzending van de factuur van LoppaSeafishing.com door de reiziger voldaan te worden.
  8. Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering van met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. LoppaSeafishing.com brengt in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling, die u vindt in artikel 11 van deze voorwaarden.
  9. com streeft er naar om de definitieve reisbescheiden twee a drie weken voor aanvang van de reis per post, danwel email aan de reizigers te doen toekomen.
  10. Alleen schriftelijke annuleringen kunnen in behandeling worden genomen. Daarbij wordt de dag van ontvangst gerekend als annuleringsdatum.
  11. 11 Annuleringskosten bedragen:

  – tot 90 dagen voor vertrek € 35,- per persoon tot maximaal 20 % van de reissom of eventueel reeds door LoppaSeafishing.com aangekochte extra overeengekomen service bestanddelen die door de leverancier niet gerestitueerd kunnen worden.

  – van 89 tm 60 dagen voor vertrek 50 % van de reissom

  – van 59 tm 30 dagen voor vertrek 75 % van de reissom

  – van 29 tm 15 dagen voor vertrek 90 % van de reissom

  –  vanaf 14 dagen voor de vertrekdatum 100 % van de reissom

  Het is verstandig om het risico van annuleren af te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

  1. De reiziger kan na ontvangst van de bevestiging tot 28 dagen voor vertrek verzoeken tot wijziging van de reservering. LoppaSeafishing.com zal al het mogelijke in het werk stellen om (in overleg met de desbetreffende instanties / organisaties) deze wijzigingen door te voeren. Daadwerkelijke wijzigingen zullen door LoppaSeafishing.com schriftelijk bevestigd worden. Wijzigingskosten bedragen € 30,- per wijziging. Deze kosten dienen na facturatie per omgaande te worden voldaan. Indien de wijziging niet gehonoreerd kan worden blijft de eerdere overeenkomst geldig.
  2. Een reiziger kan zich laten vervangen door een andere reiziger die nog niet eerder heeft geboekt. De twee reizigers geven dit zo snel mogelijk schriftelijk per email door aan LSF. Indien hier bijkomende kosten aan verbonden zijn dan dienen deze door de reiziger te worden voldaan. De melding dient 21 dagen voor vertrek gedaan te zijn en de nieuwe reiziger neemt de verplichtingen van de originele reiziger volledig over.
  3. Bij vertrek en tijdens de gehele reis dienen de deelnemende personen allen over de benodigde reispapieren te beschikken, waaronder paspoort en vaarbewijs voor zover noodzakelijk. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze papieren. LoppaSeafishing.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien reizigers niet aan de reis of onderdelen daarvan kunnen deelnemen als gevolg van een tekortkoming in de reispapieren.
  4. Een tekortkoming of klacht wordt zo snel mogelijk gemeld, in ieder geval binnen 48 uur, aan de toerleider, tussen persoon maar bij voorkeur aan de vertegenwoordiger van LSF ter plaatse. Op deze wijze wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost.
  5. Indien een klacht na melding tijdens de reis niet bevredigend wordt opgelost kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij LoppaSeafishing.com.
  6. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich te vergewissen van de exacte tijdstip van vertrek bij de desbetreffende instanties. Boek uw vlucht zomogelijk altijd door tot aan de eindbestemming en houdt bij het boeken van uw vluchten rekening met voldoende overstap tijd tussen aansluitende vluchten.
  7. com is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van LoppaSeafishing.com. Hierbij dient rekening gehouden te worden met algemeen bekend te achten feiten die gelden voor onze bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden tegen het licht van de lokale bijzonderheden, technische mogelijkheden en beperkingen en gewoonten die onze bijzondere bestemming met zich meebrengen, alsook het avontuurlijke karakter daarvan.
  8. Indien zich bijzondere situaties voordoen als storm, overvloedige regen en ander natuurlijk ongemak kan er geen compensatie worden vertrekt voor niet geviste dagen. Stem bij onzekerheid over weer, altijd af met de vertegenwoordiger van LSF. Hij/zij kan besluiten dat er niet gevist kan worden op een dag.
  9. com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsel of andere schade welke ontstaan is tijdens een bezoek aan Bergsfjord. Tevens kan LoppaSeafishing.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade waarvoor reeds een aanspraak op vergoeding is uit hoofde van een annulerings- en / of reisverzekering.
  10. Voor zover LoppaSeafishing.com toch aansprakelijk gehouden zou kunnen worden voor door de reiziger geleden schade als derving van reisgenot of schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom bedragen.
  11. De door Loppa seafishing aan de groep verhuurde is speciaal ontwikkeld om in de omgeving van Bergsfjord en Loppa op zee te opereren. De groep welke de boot huurt is het gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het ‘wijze’ gebruik hiervan.
  12. De boeking van de visreis betekent dat u een huurovereenkomst voor de boot ondertekent. Enige wijziging of aanpassing aan de boot is strikt verboden. Herstel van geconstateerde wijzigingen worden op uw rekening uitgevoerd.
  13. Schade ontstaan door het gebruik van de boot, Danwel aangebracht aan de boot, is geheel voor rekening van de groep, vertegenwoordigd door de contactpersoon welke de reis geboekt heeft. De gehele groep is hoofdelijk aansprakelijk voor de reparatie kosten van de boot en accommodatie.

  Loppa SF heeft haar boten verzekerd met een eigen risico van € 1000,-. Het eigen risico voor de boot komt in ieder geval altijd voor rekening van huurder. Bij grove nalatigheid of opzet van de schade worden ook overige kosten bij huurder in rekening gebracht.

  1. Middels boeking van de reis bij LoppaSeafishing.com garandeert de groep dat er personen aanwezig zijn welke gewend zijn met een boot op zee om te gaan met vaarbewijs. Loppa seafishing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van onoordeelkundig gebruik danwel gebrekkige stuurmans kunst van de groep, danwel leden daarvan.
  2. Middels boeking van de reis aanvaardt de groep, als huurder, het volledig risico van het vissen op volle zee. Loppa Seafishing aanvaardt geen claims voor slechtweer en hoge zee waarop het onverantwoord is om de zee op te gaan. De veiligheid op zee is de volledig eigenverantwoordelijkheid van de groep.
  3. De vertegenwoordiger van LoppaSeafishing ter plaatse behoudt zich het recht voor om te verbieden danwel te adviseren om niet de zee op te gaan bij verwachting van slechte weersomstandigheden. LoppaSeafishing is niet aansprakelijk en heeft geen verplichting om onvisbare dagen te compenseren. Indien en voorzover het verbod danwel advies genegeerd wordt is LoppaSeafishing nooit op enigerlei wijze aansprakelijk voor geleden schade. De groep is zelf volledig verantwoordelijk voor het feit dat zij met een visboot uitvaart en gaat vissen op volle zee en aanvaardt alle risico’s hoe dan ook daaruit voortkomende.
  4. Schade aan het huis of interieur of andere accommodaties aangebracht door de huurders zijn voor rekening en risico van de huurders, de groep en wordt verhaald, waarbij de groepsleden hoofdelijk aansprakelijk zijn. De huurder vrijwaart de verhuurder voor schade door hem aangebracht en is aansprakelijk voor vergoeding daarvan voor vertrek.
  5. com behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren indien na sommatie niet wordt voldaan aan gestelde voorwaarden. In dat geval zullen alle kosten voortvloeiend uit de annulering worden doorbelast en reeds betaalde gelden niet worden terug betaald.
  6. Alle gepubliceerde prijzen dienen in NOK te worden betaald. De in Euro’s aangegeven bedragen zijn slechts indicatief, tenzij anders vermeld.
  7. Bij een groepsreis behoudt LoppaSeafishing.com zich het recht voor om de

  reis te annuleren, ook als het aantal minimum aantal deelnemers niet wordt

  gehaald. Indien LoppaSeafishing.com de reis annuleert zal de

  reiziger zijn / haar betaalde reissom volledig gerestitueerd krijgen binnen 14

  dagen na de schriftelijke annulering van LoppaSeafishing. De reiziger

  heeft dan geen recht op schadeloosstelling..

  1. De reiziger verplicht zich bij deelname aan een (groeps)reis om alle aanwijzingen te volgen van uitvoerend personeel ten einde een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die hinder of last oplevert voor een goede uitvoering van de reis kan door Loppa SF voor nu en in de toekomst, worden uitgesloten. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
  2. Indien er zwaarwegende redenen zijn om wijzigingen door te voeren bij reeds geboekte (groeps)reizen wordt u hierover binnen 5 werkdagen na bekend worden van de situatie schriftelijk geïnformeerd. Daarbij zal er een alternatief worden aangeboden. Indien u niet akkoord gaat met het voorgestelde alternatief kunt u de reis kosteloos annuleren binnen 3 dagen na ontvangst van de schriftelijke wijzigingsvoorstel.
  3. Prijzen die zijn gewonnen moeten binnen het opvolgend jaar gebruikt worden. Daarna vervallen de prijzen.
  4. Voor wijzigingen die plaats vinden door omstandigheden als terrorisme, natuurgeweld, (burger)oorlog, overheidsbeslissingen en andere situaties van overmacht, zoals bijvoorbeeld een Corona uitbraak kan LoppaSeafishing.com niet  aansprakelijk worden gesteld. Reeds gemaakte en eventuele extra kosten (zoals voor vluchten met non-refundable tickets, etc) die hier uit voort vloeien zijn voor rekening van de klant.
  5. Bij/voor aankomst ontvangt u de huis regels voor het gebruik van huis en boot. (zie ook de info folder in het huis). Deze regels maken onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden

  Op de reis en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

  Laatst bijgewerkt december Mei 27 2020

  Loppa Seafishing